Налазите се на страници > Почетна > Политика > Ишамарај се, Свето

Ишамарај се, Свето

12-03-2014 02:02:52 | | Дан/ mojenovosti.com |

 Из­бор­на по­бје­да ко­а­ли­ци­је Де­мо­крат­ског фрон­та и Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је у Бе­ра­на­ма за­и­ста је ве­ли­ка, по­себ­но има­ју­ћи у ви­ду усло­ве у ко­ји­ма је оства­ре­на, са­оп­штио је ју­че ли­дер ДФ-а Ми­о­драг Ле­кић. На из­бо­ри­ма у Бе­ра­на­ма ко­а­ли­ци­ја ДФ-а и СНП-а осво­ји­ла је 18 ман­да­та и има ве­ћи­ну за фор­ми­ра­ње вла­сти.

– Тра­жи­мо да над­ле­жни ор­га­ни хит­но утвр­де исти­ну на ба­зи ма­те­ри­јал­них до­ка­за о но­вим, муч­ним из­бор­ним ма­хи­на­ци­ја­ма пред­став­ни­ка вла­сти и оштро ка­зне пре­кр­ши­о­це за­ко­на – по­ру­чио је Ле­кић.
Бе­ран­ци су, ка­ко је до­дао, отво­ре­но ре­кли „не” за­пре­па­шћу­ју­ћој кре­а­тив­но­сти из­бор­них пре­ва­ра Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста.
Оздра­вље­ње Цр­не Го­ре је кре­ну­ло из Бе­ра­на, а Ва­со­је­ви­ћи су по­ка­за­ли, као и у исто­ри­ји, да не­ће да жи­ве у усло­ви­ма по­ни­жа­ва­ња. За­то Бе­ра­не, ко­је је си­сте­мат­ски уни­шта­ва­но и тро­ва­но без утвр­ђи­ва­ња не­чи­је од­го­вор­но­сти да­нас сим­бо­лич­ки пред­ста­вља цен­тар Цр­не Го­ре, осло­бо­ди­лач­ког та­ла­са ко­ји ће Цр­ну Го­ру ко­нач­но на­пра­ви­ти де­мо­крат­ском и од­го­вор­ном др­жа­вом – ка­зао је Ле­кић.
Сма­тра да ова по­бје­да оба­ве­зу­је опо­зи­ци­ју, не да еуфо­рич­но сла­ви, већ да на­ста­ви да гра­ди сна­гу озбиљ­не, кре­ди­бил­не ал­тер­на­ти­ве оту­ђе­ној и не­кон­тро­ли­са­ној вла­сти.
Та власт не бри­не о гра­ђа­ни­ма, већ екс­клу­зив­но о се­би и сво­јим кли­јен­ти­ма, одав­но пре­тва­ра­ју­ћи др­жа­ву у фе­у­де ве­ћих и ма­њих фе­у­да­ла­ца – за­кљу­чио је Ле­кић.
Из Мре­же мла­дих По­кре­та за про­мје­не (ПзП) по­зва­ли су пот­пред­сјед­ни­ка ДПС-а Све­то­за­ра Ма­ро­ви­ћа да се „са­мо­и­ша­ма­ра на­кон по­ра­за у Бе­ра­на­ма”. Ти­ме су од­го­во­ри­ли на ра­ни­је Ма­ро­ви­ће­ве ри­је­чи да ли­дер ПзП-а Не­бој­ша Ме­до­је­вић тре­ба да се са­мо­и­ша­ма­ра на­кон што из­гу­би на из­бо­ри­ма у Бе­ра­на­ма.
- Ве­ли­чан­стве­на по­бје­да ко­а­ли­ци­је ДФ-а и СНП-а по­ка­за­ла је да у Бе­ра­на­ма, а уско­ро ће­мо ви­дје­ти да је та­ко у још 11 оп­шти­на, има мно­го ви­ше не­пот­ку­пљи­вих, по­ште­них и хра­брих гла­са­ча, не­го што има про­да­них и по­ср­ну­лих ду­ша, чи­јим ку­пље­ним гла­со­ви­ма су Ми­ло Ђу­ка­но­вић, Ма­ро­вић, Ми­о­драг Ра­ду­но­вић и Тар­зан Ми­ло­ше­вић пре­ко ра­зних да­бе­ти­ћа, ха­дро­ви­ћа и ман­џу­ки­ћа по­ку­ша­ли да на­ста­ве пљач­ка­ње Бе­ра­на и Цр­не Го­ре – сма­тра­ју мла­ди По­кре­та за про­мје­не.
Упо­зо­ри­ли су да су из­бо­ри по­ка­за­ли и да чи­тав из­бор­ни про­цес ДПС про­во­ди као кла­сич­ни удру­же­ни кри­ми­нал­ни по­ду­хват, ко­ји је па­ра­лел­но фи­нан­си­ран из др­жав­них фон­до­ва и од кри­ми­нал­них струк­ту­ра, о че­му по­сје­ду­ју и ма­те­ри­јал­не до­ка­зе. Ис­ти­чу да по­ли­ци­ја и ту­жи­ла­штво то тре­ба­ју хит­но да ра­сви­је­тле и по за­ко­ну санк­ци­о­ни­шу. Оци­је­ни­ли су и да се по­ка­за­ло „да су по­бјед­нич­ке на­ја­ве Ма­ро­ви­ћа и Ђу­ка­но­ви­ћа, из­го­во­ре­не у Бе­ра­на­ма при­је неколико да­на, би­ле нај­о­бич­ни­ја на­ја­ва из­бор­не пљач­ке, ко­ју смо ово­га пу­та спри­је­чи­ли за­јед­но са хра­брим, ча­сним и не­пот­ку­пљи­вим гра­ђан­ка­ма и гра­ђа­ни­ма Бе­ра­на”.
– По­што је Ма­ро­вић на пар­тиј­ском ску­пу у Бе­ра­на­ма, осим на­ја­ве ку­по­ви­не гла­со­ва и лич­них ка­ра­та, одр­жао и чи­та­ву ти­ра­ду о са­мо­ка­жња­ва­њу и са­мо­ша­ма­ра­њу, од ко­је би се за­сти­дио, а ка­мо­ли је из­го­во­рио сва­ко ко има и мр­ве обра­за, овом при­ли­ком баш се ње­му јав­но обра­ћа­мо. Не­ма­мо сум­ње да ће Ма­ро­вић кри­вич­но од­го­ва­ра­ти за пла­ни­ра­ње, ко­ор­ди­на­ци­ју и ре­а­ли­за­ци­ју про­тив­за­ко­ни­тих и про­тив­у­став­них рад­њи у Бе­ра­на­ма, па му пред­ла­же­мо да по­сту­пи у скла­ду са на­шим јав­ним по­зи­вом, ка­ко би ре­ла­тив­но здрав до­че­као аде­кват­ну за­кон­ску ка­зну ко­ја му уско­ро сли­је­ди – пи­ше у са­оп­ште­њу.
Мла­ди ПзП-а јав­но тра­же од Ма­ро­ви­ћа, као од осо­бе ко­ја је у чи­та­вој Цр­ној Го­ри слав­на по људ­ско­сти, прин­ци­пи­јел­но­сти и лич­ној хра­бро­сти, да по­сту­пи у скла­ду са оном срам­ном ти­ра­дом о са­мо­ша­ма­ра­њу и са­мо­ка­жња­ва­њу, ко­ју је при­је не­ки дан из­го­во­рио у Бе­ра­на­ма.
– Јав­но га по­зи­ва­мо да, као нај­од­го­вор­ни­ји за не­у­спјех из­бор­не кра­ђе ко­ју је ДПС пла­ни­рао у Бе­ра­на­ма, се­бе до­бро и јав­но иша­ма­ра ис­пред глав­них град­ских вра­та ста­ре Бу­две. И по­зи­ва­мо га да се та­ко јав­но ша­ма­ра све док му ње­гов ро­ђе­ни брат не ка­же „до­ста је би­ло” – на­во­ди се у са­оп­ште­њу.В.Р.
 
Драгослав Шћекић кандидат за градоначелника
 
Носилац листе коалиције СНП-а и ДФ-а Драгослав Шћекић потврдио је да ће бити кандидат за градоначелника Берана
- Први потез нове власти ће бити да позове ДРИ, као и независну ревизорску кућу која ће сачинити преглед стања и на основу тога изнијети чињенично стање да би се грађани упознали шта им је и колико дугова остало од претходне власти, како бисмо могли како треба да кренемо даље-казао је Шћекић за портал Аналитика.
Додао је да су и ови избори праћени великим притиском државног апарата на грађане Берана.
- Избори су протекли у оквиру великих притисака и уцјена од стране читавог државног апарата, али ипак је воља и жеља грађана за промјенама преовладала. Дефинитивно сви ти притисци су пали у воду, преко куповине гласова и осталих нерегуларости али им то није помогло- рекао је Шћекић.
Упитан да ли је овакав модел изсласка на изборе опозиције добитна комбинација и за локалне изборе на прољеће Шћекић је рекао да ће органи партије одлучити да ли је овакав модел добар и за остале општине.
 
Сна­жан им­пулс за на­ста­вак про­мје­на
 
Из По­зи­тив­не Цр­не Го­ре са­оп­ште­но је да про­мје­не ко­је су по­че­ле сла­њем ДПС-а у опо­зи­ци­ју у Ул­ци­њу и ре­зул­та­ти из­бо­ра у Бе­ра­на­ма да­ју сна­жан им­пулс за по­ли­тич­ке и дру­штве­не про­мје­не ко­је су не­ми­нов­не и у остат­ку др­жа­ве. Порт­па­рол По­зи­тив­не Цр­не Го­ре На­та­ша Гој­ко­вић ре­кла је да у тој пар­ти­ји ни­је­су за­до­вољ­ни ре­зул­та­том ко­ји су по­сти­гли на бе­ран­ским из­бо­ри­ма.
– По­бјед­ни­ку че­сти­та­мо и же­ли­мо им успје­шан рад за до­бро­бит свих гра­ђа­на Бе­ра­на. На­ша ли­ста је по бро­ју гла­со­ва има­ла че­твр­ти ре­зул­тат од 11 ли­ста, ко­ли­ко их је би­ло на из­бо­ри­ма у Бе­ра­на­ма – са­оп­шти­ла је Гој­ко­ви­ће­ва.
Пре­ма ње­ној оцје­ни, иако у гра­ду на Ли­му По­зи­тив­на ни ра­ни­је ни­је има­ла ве­ли­ку по­др­шку, очи­глед­но је да „ни­је­смо успје­ли да се из­бо­ри­мо про­тив енорм­не ку­по­ви­не гла­со­ва ДПС и при­ти­са­ка обје стра­не”.
– Сва­ка­ко да не мо­же­мо би­ти и ни­је­смо за­до­вољ­ни по­стиг­ну­тим ре­зул­та­том. Окре­ће­мо се но­вим иза­зо­ви­ма и из­бо­ри­ма ко­ји сли­је­де на про­ље­ће – за­кљу­чи­ла је Гој­ко­ви­ће­ва.