Одмор уз коришћење ваучера у 243 угоститељска објекта у Србији

04-07-2015 10:12:30 | | / vostok.rs |


Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је данас коначну листу од 243 угоститељска објекта Србији у на којима се могу резервисати одмори уз коришћење ваучера, а пријаве са комплетном документацијом могу се предати на шалтерима Поште Србије од понедељка 6. јула.

Рок за подношење пријава за субвенционисано коришћење смештаја у објектима са те листе са комплетном документацијом је 15. јул.

Министарство је на својој интернет-страници данас објавило обавештење за подношење пријава за доделу ваучера, у ком између осталог подсећа да је вредност ваучера 5.000 динара, они се могу користити у периоду од 1. августа до 20. новембра ове године, а њима се може плаћати само смештај, али не и исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, ни боравишна такса.

Ваучери се могу користити искључиво у угоститељским објектима који нису у општини, односно у месту пребивалишта корисника ваучера, и то у трајању од најмање пет ноћења.

Корисници ваучера могу бити пензионери, незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање, корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, запослени са примањима која не прелазе 60.000 динара нето месечно, ратни војни инвалиди чија примања такође нису већа од 60.000 динара.

Корисник ваучера може да оствари право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу, а онај који подноси пријаву стиче право на доделу ваучера ако је један од услова остварио до 1. јуна ове године.

Услов за доделу ваучера је резервација смештаја код угоститеља са објављене листе, јер ће министарство доделити ваучере на основу потврде о резервацији.

Смештај треба резервисати за период од 1. августа до 20. новембра ове године, и то за најмање пет ноћења.

Попуњена пријава са потребном документацијом подноси се на шалтерима Поште Србије, а образац ће бити објављен на интернет-страници министарства.

Пријаву треба попуњавати руком, читко, штампаним словима и потписати је, а уз пријаву потенцијални корисник ваучера треба да приложи фотокопију личне карте и потврду угоститеља о резервацији смештаја на његово име.

Као потврда о резервацији биће прихваћена и потврда која је послата електронским путем, као имејл или скениран документ, који је оверен и потписан.

Потврда треба да садржи број потврде и период резервације, као и име и презиме особе на коју гласи.

Пензионери уз потврду треба да поднесу чек од пензије за мај, незапослени фотокопију уверења НСЗ о пријави на евиденцију незапослених лица.

Корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са Законом о социјалној заштити, треба да поднесе фотокопију решења или уверења којим доказује остваривање тог права издато од стране центра за социјални рад, Министарства за рад, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и Секретаријата за социјалну заштиту.

Корисници права на доходак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, треба да уз пријаву поднесу и фотокопију решења или уверења које је издао Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

Запослени, поред пријаве, подносе оригинал потврду о запослењу и оствареној заради за мај која не прелази износ од 60.000 динара, а коју издаје послодавац.

Ратни војни инвалиди са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно подносе уверење о признатом својству и износима месечних примања, које издаје надлежни општински орган, а запослени ратни војни инвалиди и оригинал потврду о запослењу и оствареној заради за мај, коју издаје послодавац.

Комплетирана пријава предаје се искључиво на шалтерима ЈП „Пошта Србије“, а рок за предају пријаве са потребном документацијом је 15. јул.

Министарство је навело да је број пријава за доделу ваучера ограничен расположивим буџетским средствима до 100.000 корисника, а рангирање пријава ће се вршити на основу датума и времена пријема на шалтерима пошта.

Министарство ће онима који на њих стекну право ваучере доставити преко поште, лично на адресу путем препоручене пошиљке, а ваучер може да користи само особа на чије име он гласи.

Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити својим новцем, а у случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, корисник предаје ваучер угоститељу без могућности повраћаја разлике у цени.

Угоститељ по завршетку коришћења услуга смештаја попуњава ваучер и оверава га потписом и печатом, а корисник ваучера својеручно потписује ваучер, као доказ да је услуга пружена.

Након плаћања, угоститељ кориснику ваучера издаје фотокопију фискалног рачуна, а оригинал задржава за себе, као доказ и услов за рефундацију, саопштило је Министарство трговине, туризма и телекомуникација на својој интернет-страници.

Влада Србије је 18. јуна усвојила Уредбу о условима и начину доделе средстава за подстицање развоја домаћег туризма, која предвиђа поделу ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима у Србији, а угоститељи су позвани да се укључе у акцију „Моја Србија“.